Hqdefault 12.jpg

Verlatingsangst en hoe je het herkent in relaties

verlatingsangst en bindingsangst kunnenbest een beetje verwarrend zijnmisschien heb je al best wel veel overgelezen of gehoord en daar kun je jeeigenlijk niet echt in een van de tweemaar misschien wel in allebei een beetjehoe is dat mogelijk daar gaan we hetlater over hebbenwe gaan eerst even diep blijven in watis verlatingsangst hoe herken je het inrelaties wat zijn de typische gedachtenen de typische tekenen de typischelichamelijke signalen want die zijn er.

en dan hoop ik wil en aan het einde vandeze videoveel duidelijker is wat het precies ishoe je het herkentzo lets drive-in dus ten eerste wat isverlatingsangstdeze ligt een klein beetje voor de handmaar het is de angst om verlaten teworden wat zich heel vaak uit in deangst dat je niet zeker weet of het noggoed zit tussen jullie en dat je partnernog heb je iets met jou daaruit het zichvooral in en ik wil meteen zeggen dat.

diagnosticerenwind ik geloof heel erg in een glijdendeschaal is dus het kan heel goed zijn datje een heel veel inherkend maar niet persé verlatingsangsthebt zoals dat wordt omschreven in dedsm van de van de psychologendus deze video is echt om om but whowere dat helderheid te scheppen in hetverwarrendeverlatingsangst en wat het precies isdus wat zijn jouw tekenen vanverlatingsangst in relaties.

ook echt heel anders is danbindingsangst en de derde vorm waar welaten over gaan hebben is dat jehelemaal heb je bent op het moment dater een connectie is dat je verbindingvoel dat die ander open is dat diezeker weet dat die ander jou leuk vindten dat het goed gaat en goed zit tussenjulliedan voel je je toch dan ben je echt opje allerbesten eigenlijk wil je dat als de hele tijdzo is 100% van de tijd.

het goed zit tussen julliedat is een heel duidelijk teken eentweede teken isdus dat je van slag kunt zijn als je eentijdje niets hoort of als je gevoel hebtdat de ander boos op je is of niethelemaal happy met je is want dieverbinding is voor jou bevestiging dusweten dat die ander lijden is met jeeens voor jou bevestiging dat het goedzit en dat je dus kunt ontspannen enkunt genieten en zorgeloos van je levenje leven kunt leven.

bevestiging nodig hebt vind je me nogleuk genoeg zitten dan goed tussen onsweet je zeker wil je zeker dat het goedzit tussen ons doe het niet raar doetniet gek om heb ik niet iets verkeerdgedaan hebben niet eens verkeerd gezegdje lijkt een beetje kort af weet je welzeker dat dat het oké is dat er nietiets is een constante bevestigingdaarvan en als iets ook maar een kleinbeetje soort van of lijkt dan gaan wijjou een klemmetje alarmbellen rinkelenen dan wil je baby bevestiging dat het.

een vierde teken is jaloezie jaloeziekomt heel veel voor mij bijverlatingsangst omdat je gewoon heelbang bent dat de ander je gaat verlatenvoor iemand anders en dus is iedereenaan wie je porno een beetje aandachtbesteed is een soort bedreiging voor jouvoor je angst brein eigenlijk dat deelvan jou dat je wil beschermen tegenbedreigingen of niet waar zijn of nietdus daar is je ontvangt dan best welveel mee bezig en dan kan het dus zijndat je echt het heel moeilijk vind dat.

en contact heeft maar zeker met mensenvan van het andere geslacht of van hetgeslacht waar diegenemaar je porno opvalt dus jaloezie is het40 het vijfde teken is je vraag je bestwel vaak af of je alles goed doet en ditkan heel duidelijk in je relaties zijnmaar misschien herken je dit ook wel inde rest van je leven dat je best welvaak je afvraagt of je het goed doet ofalles goed gaat of niet je partner boosop je is of iemand anders boos op je isdus dat je best wel bewust bent.

wat je doet en hoe je overhond en zeker zeker op de momenten datje partner een beetje uit verbindinggaat of niet heel happy lijktneem je dat meteen eigenlijk best welpersoonlijk op en ben je bang dat jeiets niet goed heb gedaan dan word jeheel bewust van alles wat je zegt enalles wat je doet om maar te zorgen dathij geen me niet nog verder weg bij jegaat dat het vijfde tekent zesde tekenis dat je misschien wel moeite hebt metgrenzen aangeven en je behoeften uiten.

eist en je bent überhaupt al zo bang datje verlaat er wordt dus dan voelt hethuis alsof je moeilijk bent of te veelals je gewoon simpelweg je eigenbehoeften aangeeft of je eigen grenzenaangeeft en zegt nee dat wil ik niethier heb ik nu geen zin in misschienlater dat voelt voor jou als een helehoge drempelwant je hebt ergens het gevoerd deovertuiging dat jij alles moet overhebben voor die ander alles moet doenvoor die ander geen nee mag zeggen om.

niet verlaaten dat is super vermoeid en zoontzettend niet nodig maar dat zijn dusde zes tekenen we zijn ook typischegedachten die bij verlatingsangst horendus laten we daar ook een paar van vanlangs gaanheel vaak hebben die te maken met watals dit gebeurt ga team gaat hij er zijnwe dan verlaat dus wat als die iemandtegenkomt die leuker is wat als hijheeft gezelliger heeft map met iemandanders.

komt dat hij me niet leuk vindt wat alshij in een hij of zij ineens wakkerwordt en zich beseft dat dat ik dat ikhet toch niet ben wat hij niet gelukkigis met mij wat als zijn ouders me nietaccepteren wat als zijn vrienden me stomvinden wat als wat als wat als dat issowieso een hele duin een heel duidelijkteken van angst denken als een de zinbegint met bad als van het speelt zichaltijd af in de toekomst waar je geeninvloed over hebben waar je geencontrole over hebt.

heel vervelend die wil het lichtcontrole over alles overniet alleen nu in maar voor ever dus diewat-als vragen zijn heel duidelijk eenteken van angst en als het gaat omverlatingsangst anne hebben die heelvaak te maken met wat als er ietsgebeurd waardoor diegene weggaatwaardoor diegene een keuze maakt waar ikgeen controle over hebtdat voor heel een italiaanse pijndan zijn er ook nog lichamelijkesignalen.

is iets waar waar ik ook niet heel veelover heb gehoord al die komt er aankomtop verlatingsangst maar je lichaam heeftverschillende manieren om om te gaan metangst dus die autonome zenuwstelselregelt eigenlijk alle processen in jelichaam onbewust dus je bloeddruk jehartslag je energieniveauen dat doet het dus ook met hetverwerken van bedreigingen en je lichaamkan daar op verschillende manieren meeomgaan en het uit zich ook verschillendbij verlatingsangst bij binding tarwe en.

doen en wat je bij verlatingsangst vaakziet is en dit is niet altijd maar watje vaak ziet is dat het een hele actievevorm van angst is dus op het moment datjij een bedreiging ziet dat je angstbrein een bedreiging ziet die andertrekt weg of die ander heeft contactenof of interesse iemand anders dan gaatde rite aan bij jouen dat is een hele actieve vorm vanangst en wat ik daarmee bedoel is dat jeecht een stress respons voelt en dat jehet gevoel hebt een moet nu iets.

iets oplossen ik moet nu iets doen omdie ander weer dichter bij me te krijgenom die bevestiging weer te krijgen datalles goed zit dus wat je zal merken isbijvoorbeeld heel hoog gaat ademhalendat je een heel onrustig gevoel hebt inje lichaam een soort heel gespannengevoel en en eigenlijk een soort vanstress dat je lichaam onder spanningstaat onrust en een energie dat is datje moetnu nu iets doenje moeite om ergens anders aan te denken.

je kunt krijgen en kunt zorgen datjullie weer in die verbinding staan ofanalyseren waarom hij of zij wegtrokzodat je dit voor altijd kunt voorkomenvoor de volgende keeren het kan zijn dat je een soort knoopmidden in je borstkas voeltter hoogte van je van je hartcentrummeteen een beetje gek maar je fysiekehart zit een klemmetjelinks in je borstkas maar je hartcentrum zit in het midden en soms voorje daar een knoop en dan is er een soort.

ergs gaat gebeuren en je weet nietprecies dat dus je weet niet precieswaar de dreiging is en wat je daarmeemoet doen en dat is echt gek makend voorje angst pijn waardoor je dus weer diehele actieveangstige energie krijgt dat je nu nietmoet doen en nu iets moet oplossen endat kan zich uiten in eenverlatingsangst crash en dat betekentdat je eigenlijk al deze symptomen hebtdeze lichamelijke signalen maar dan echtin hele extreme mate.

oprecht niks anders kunt doen dan denkenaan je partner en waarom diegene wegtroken hoe die de dichter bij moet komen hoeoneerlijk het is dat dit gebeurt en jebent alleen maar daarmee bezig en jehebt het gevoel dat je eigenlijk niksanders kunt doenje kan zelfs het gevoel hebben alsof eneen deel van je ziel wordt weggetrokkenals die ander wegtrekt niet blij met jeis als boos op je is alsof jij niet meerbestaat of niet meer mag bestaan tot datdie ander weer blij met je eens.

of self helezelf bios leg je bij iemand anders neeren dat kan dus heel erg ik dat kan heelerg voelen in die verlatingsangst crashdus als je echt als het echt op zijnmaximaal wordt getriggerd en misschienherken je dat misschien herken je datten dele dat heeft zeker niet iedereenelk moment als je als je verlatingsangstaangehet maar het kan er wel mee te makenhebben en en dan voelt het echt eenbeetje als een paniekaanval een.

alsof je dood gaat omdat je angst brengdaar ook oprecht bang voor is voor jeangst bij voelt verlaten wordeneigenlijk hetzelfde als doodgaan op eenbepaalde manier en dat is heel veel temaken en waar dit vandaan komtdus nu laten we lopen zijn even duikenin hoe ontstaatverlatingsangst zowel verlatingsangstals bindingsangst als de derde vormtiene wel heel spannend wordt er komtuit hechtingsstijlen en hechtingsstijlenzijn eigenlijk de manier waarop jij met.

een band hebt opgebouwd en emotioneleband heel vaak zijn dat je ouders of isdat in ieder geval in ouder en dieontstaat door dat je ouderwarm en toegankelijk ingaat op jouwfysieke en emotionele behoeften op eenconsistente voorspelbare manier want datis wat we zo ontzettend nodig hebben alskindje omdat als je ouder weggaat als jeouder je verlaat dan is dat ndaadwerkelijk de dood de angst om te wezijn totdat we noemen maar zeven schevezijn we echt niet in staat om voor.

natuurlijk ook nog niet dus wijeigenlijk echt nog heel lang echtafhankelijk van onze ouders en het wordtsteeds een klein beetje minder maarzeker in die eerste zeven jaar zijn weontzettend afhankelijk van onze oudersen in die eerste zeven jaarontstaat dus ook heel duidelijk jehechtingsstijlen als je dus een ouder hebt gehad dieniet warm en toegankelijk inging op jeemotionele en fysieke behoeften op eenconsistente en voorspelbare manier dan.

onveilige hechting hebt en ook dit isnooit zwart wit het is nooit van je hebtechter 100% een hechtingsstijl misschienheb je ooit wel gehoord vanhechtingsstijlen zijn er vierje hebt altijd dan een beetje dus jebent ook altijd wel een beetje de demeeste zijn ook wel een beetje veiliggehechtmaar het kan zijn dat je een dominantonveilige hechting stijl hebt dus dat jevooral een bepaalde hechtingsstijl hebten de hechtingsstijl die heel erg.

angstige hechtingsstijlwat betekent dat je ouder of een van jeoudershet kan twee dingen betekenen de eersteis dat een van je oudersbel vorm en toegankelijk was een absoluein kon gaan op je fysieke en emotionelebehoeften en die twee dus ook wel echtheel erg belangrijkhet is niet alleen maar fysiekebehoeften maar dat was inconsistentniets het was niet consistent het wasniet altijd en als kindje heb je die.

anders weet je niet zeker of er in wordtgegaan op wat jij nodig hebt waardoordus jordi die doodsangst eigenlijk komtdat heel dramatisch klinkt maar dewereld van een kinderen het brein vaneen kind werkt echt heel anders dan hetbrein van een volwassenedus vol daadwerkelijk als doodsangst datis dus ook wat je voelt op het momentdat die verlatingsangst aangaatdus je had een ouder die wel warm entoegankelijk was en en in kon gaan op jebehoeften maar dat echt niet consistent.

niet de ene keer hadden ze wel hangtvoor de andere keer niet en daar wasgewoon geengeen voorspelbaarheid in te krijgen danmoet ik er bij zeggen het is niemand iseen soort super super view mijn waarbijje altijd 100% ruimte hebt voor je kinden dat is ook niet nodigmaar de ene ouders wel een stukinconsistente dan de andere ouderde andere manier waarop een angstighechtingsstijl kan ontstaan is juisteigenlijk door de andere kant.

afstandelijk was een emotioneelonbereikbaar waardoor je heel hard gaatwerken om toch die oude naar je toe tetrekken op dichterbij te krijgen en datis dat is wat je dan eigenlijk doet metde angstige hechtingsstijl vanuit dieverlatingsangst je werkt heel erg hardom die ander dicht bij te houden om tebewijzen om te laten zien dat je hetwaard bent dat je genoeg benten dat ben je dat ben je absoluut zelfsals je niet gelooft ben je dan nu almaar het gaat om wat je geloof want dat.

moment dat je dus geloof dat je hiermoet werken om iemand bij je te houdendan is dan wat je gaat doen en danvoelde dus heel eng als iemand wegtrekten je bent ook heel bang dat het jouwschuld is want ook dat is wat kinderendoenhet is zo belangrijk voor kinderen datouders veilig zijndat hebt makkelijker en beter is vooreen kind veilig is voor een kind om tegeloven dat alles jouw schuld is dan tedenken o maar mijn ouder is gewoon.

of heeft gewoon last van moodswings datis om veiliger dan denken oh de ligt aanmij en als ik me aanpas dan word ik welvoorzien in al mijn behoeftennogmaals het voorzien in die behoefte isecht een levensbehoefte van voor eenkind en dat is dus zowel met fysiek alsemotioneel vroeger dat we dat het alleenhet fysiek was en dat is niet zoemotionele behoeften zijn net zobelangrijk als fysieke behoeften in ookecht daadwerkelijk fysiek overleven isheel bizar.

misschien doe ik dat in een anderfilmpjemaar het is logisch dat is logisch datdie doodsangst omhoog komt op het momentdat je weet dat je fysiek voor jezelfkunt zorgenmaar de ander emotioneel wegtrektdus dat is waar het daar vandaan komt ofhaat vandaan kan komenhet is absolute hele ga ik zo nogeventjes elk inmaar ik wil ook nog heel even hetverschil vertellen tussen de flying.

die geheimzinnige derde vorm wantverlatingsangst en bindingsangst waarhet heel veel over hebben wat je heelveel wordt en het kan zijn dat jij netals ik je niet helemaal herkende inverlatingsangst wel kleine aspecten enook niet helemaal in bindingsangstmisschien ook een paar aspect aan en danis het zo fijn en waardevol om te wetendat er een derde vorm is die niet echteen naam heeft ik er nog nergens eennaam gevonden en ik noem het verbindingsangst want wat dat inhoudt is dat je wel.

daar geen moeite mee hebt zoals iemandbindingsangst dat bijvoorbeeld wel heelerg en kan hebben die kan het echtmoeilijker om überhaupt een relatie aante gaan dat staan als die op mark kleinbeetje serieus wordt maar dat dat datdoe je op zich en dat dat vind je ookoké maar je vind je overgeven aan derelatiedat vind je heel erg moeilijk en somsben je daar niet helemaal bewust van water gebeurd op het moment dat jeverbindings angst set is dat je heel erg.

ander en dat gebeurt eigenlijk juist inhele veilige fijne stabiele goederelaties waarom ontzettend potentieel inzich voor een hele lange en gelukkigerelatie maar het gekke van verbindingsangst en de hechting stelde hieronderzit is dat het echt aspecten heeft vanallebeidus je kan ook heel erg merken dat jeaan het flip floppen band tussenverlatingsangst en bindingsangst en buikje je kan dus het ene moment volledigafgesloten zijn helemaal niks voelen.

maken willen hebben afkeer zelfs voelenwat en meer bij bindingsangst zou kunnenhoren en de vermijdende hechtingsstijldie daarmee te maken heeften het kan ook zijn zeker als je erichting zal gaat heledat je heel veel slaat in de angst gaatvoelen met je super bang bent dat dieander weg gaat of of doodgaat of dat jedie ander niet meer hebt want de twijfeldie je hebt en en het twee fijn gevoelen het ook je gevoel afsluiten is bijverbindings angst heel erg een.

te worden om geen pijn gedaan te wordenik ga daar nu niet uitgebreid op in jeje zo op mijn kanaal dan kan je hier eenfilmpje over vindenniet omdat deze uitkomt want deze kantuit dan komt volgende week bindingsangstuit en dan de week daarna shirt eeningang ze gaan we uitgebreid in op diealle driemaar weet in ieder geval dat er dus nogeen derde vorm is en dat als je hiermaar een klein beetje herkent inverlatingsangst en misschien ook maar.

angst alles heel goed kan zijn dat je je100% herkent in ver bindingsangstdus hoe kun je verlatingsangstoverwinnen het is absoluut te overwinnenhet is absolute overwinnenhet heeft heel veel te maken met jehechtingsstijl hele met dede angsten eronder heleen die zitten heel erg in je lichaam enze voelen dus ook heel lichamelijk alsje ooit zo’n verlatingsangst crash hebgehad als je echt merkt dat dieverlatingsangst aanstaat dan beetje ook.

ik wil maar het werkt niet ik kan mezelfgewoon niet geruststellen je helelichaam is gewoon gericht op paniek endus eigenlijk doodsangsten daarom is het zo ontzettendbelangrijk om bij je gevoel te komen enom dat te helen en wat heel vaak gebeurtin praattherapie waar ik absoluut voorben het is ook echt heel waardevol om omte beseffen enter en te weten waar ditvandaan komt maar wat er vaak gebeurt isdat het bij praten blijft en dat je dusniet in die laag komt waar het eigenlijk.

absoluutlichamelijke reactie dat autonomezenuwstelsel stel ze wat gewoon echthelemaal aangaat en helemaal in paniekis dus waarom wij verlatingsangst heelvaak om gaat is dat je het heel eng vindom de controle los te latenje moet en je zal zeker weten dat hetgoed zit tussen jullie en dat die anderweer bij je emotioneel bij je terugkomten dat jullie weer in verbinding gaanwant het voelt wanneer je doet om decontrole los staat voelt het voor je.

gaat alsof het sowieso gaat gebeuren endat is een heel angstig gevoel heelvervelend gevoelen dat is echt iets wat je oflichamelijk niveau los kan laten enmisschien wel moet laten om nu hier zoelke keer die trigger te hebbendus zolang je het moeilijk vindt om decontrole los te laten in je en je zobang daarvoor bent zal je merken dat jeje ook zelf ook zal gaan saboteren alsje de probeert de hele als je hier overhen probeert te komen.

je angst pijn de enige manier waarop eengoed kan komen maar je hebt misschien algemerkt dat dat niet persewerkt dat het niet per se helpt wantelke keer doe je dezelfde dingen en elkekeer ben je toch in paniek enen daar toch niet heel goed dus deonderliggende dingen los laten en hoe jedat kunt doenis met ef teder zijn ondertussengelukkig een heleboel verschillendemanieren maar wat mij je horen en gewoonheel erg eervol bij onder de.

even t en dat is de emotioneel freedomtechniek het is stappen en en misschienheb je wel eens van gehoord en misschienniet zo niet dan is het een hele gekkemethodeik ga nog niet nu hier voor doen omdatanders dit filmpje echt veel te langwordt maar ik wil je nu voor dat je weetdat ect bestaat je kan absoluut hier opmijn kanaal ook veel deal over vindenlaten we dit even doen hier is eenfilmpje over wat is ef2 en hoe ziet heteruit dan kan je helemaal.

je hoe het eruit ziet en wat het ismaar wat het kan doen is dus dezeonderliggende dingen loslaten de angstenloslaten de triggers loslaten waardoorje zal merken dat het steeds minderheftig wordt waardoor het veilig voor jevoelt om om in een relatie te zijn enniet zo hard te werken en niet zo tepresteren om die ander maar bij je tehouden want dat hoeft niet je bent echtzo ontzettend alle liefde al waard nuprecies zoals je bentdus dat hele harde werken is gewoon echt.

totaal voorbij gaat aan jezelf helemaalniet toekomt aan je eigen behoeften enaan je eigen grenzen terwijl dat zobelangrijk is in een gezonde relatie dieheel voldoening gevend isen dat mag je dat ben je waar dat indienje zelfs gewoon dus je weet nu wat hettekenen zijn van verlatingsangst wat delichamelijke signalen zijn wat ergedachten zijn die er bij horen je weetwaar het vandaan komt je weet ook datals je misschien een klein beetjeherkent van verlating inflatie angst dat.

en je weet ook hoe je het kuntoverwinnendus ik hoop echt dat dit filmpje je heelveel meer helderheid heeft gegeven overover verlatingsangst en hoe je herkentin relaties en dat je in ieder gevalweet dat je hier absoluut ook weer uitkunt komen en mega kunt genieten vanhele mooiehele mooie relaties met hun geliefden

Verlatingsangst en hoe je het herkent in relaties