Hqdefault.jpg

10 Dating Tips Voor Vrouwen Die Je Zou Moeten Weten

hi het is tim hier in deze video geef ikje tien datingtips voor vrouwen zijn deeigenlijk de tien belangrijkste dingendie ik geleerd heb van in de afgelopenjaren dat ik vrouwen gecoacht hebhet zijn de dingen die het meestresultaat opleveren en tegelijkertijd dedingen die de grootste problemen gevenals het gaat om daten relaties eneigenlijk in het omgaan met mannen hetalgemeende eerste belangrijkste tip is denk niette veel na.

over datenin het algemeen het is heel typischvrouwelijk ding om alles te gaanover-analyseren om op mijn dat een manvraagt van hey wil je keer met mij watgaan drinken dat je denkt ik weet hetnietwat nou als het ongemakkelijk wordt entegelijkertijdik weet echt niet helemaal waar diestaat in het leven en wat nou als hetdit gebeurt want als je dat doetof nog erger als je man leuk vindt dat.

doet iedere kleine handeling die een manonderneemtgelijk probeert maximaal te analyserenoveral wat achter zoekt je wordt erhelemaal gek vanhet is zinloos tip twee probeer zoveelmogelijk verschillende mannen uiteigenlijk vind ik dat geen enkele vrouween relatie aan zou moeten gaan met demandan heb ik het over een serieuze relatievoordat je op z’n minst twintigverschillende type mannen gedatet heel.

relatie hebben en dan denken dit is mijntype man manvanaf nu af aan ga ik voor dit soorttype mannendat is ontzettend zonde vergelijk hetmet eten zich maar vanals je een soort eten gevonden hebt datje lekker vindtdan betekent het niet dat je ook anderedingen niet lekker kan vinden en je zultverschillende smaakjes en verschillendetype mannen uit moeten proberen om echtje smaak in mannen te kunnen ontwikkelen.

mannen moeten daten en alleen dan paskrijg je een gevoel van wat je echt leukvindtin plaats zodat je je eigenlijkvastpinnen op een typeen daar maar bij blijft tip nummer drielaat mannen moeite voor je doenmannen vindt willen je veroveren mannenwillen je versierenmannen willen het niet al te makkelijkhebben zodra een man moeite moet doengaat ie een vrouw veel leuker vindenveel interessante vinden ik wil hardison.

vrouwen zijn hier op zich best wel goedin in het begin en dan komt het punt datze een man leuk gaan vindendus in het begin zijn er heel van ja ikweet het niet ik weet niet of je hem ofik hem leuk vind en je twijfelt wat endan die man hard zijn best en dan is hettof vinden ze een man leuk en dan eenshouden ze op met hem zijn best latendoen dan ineensreageren ze op ieder berichtje wat diestuurt eens worden ze heel aanhankelijkineens en ze werken we afspreken.

heel blijf het hele dating proces zelfsin het relatie proces laat een manmoeite voor je man vind het leuk ermoeite voor je te doenen een man respecteert je veel meer alsje ergens moeite voor moet doen danwanneer het hem allemaal maar aan komtwaaientip nummer vier zet je ego alsjeblieftaan de kant als je ooitdit soort dingen gezegd heb als van jaik ga mijn huis die inschrijven op eendatingsite dat zo wanhopig ben ik nou.

of als hij niet naar me toekomt en alsje geen moeite voor me doet is je ookniet geschikt voor mij of de ja als alsde man wat nou niet begrijpt ja dan hoefik hem ook niet het is zo zonde en ikzie zo vaak zulke leuke geweldigevrouwen die eigenlijk zichzelf alleenmaar in de weg zitten doordat ze veel tegroot ego hebben doordat ze eigenlijkbang zijn om zichzelf kwetsbaar op testellenals er dan een man na een toekomt danwant toen ze een beetje weet je stoel.

ik wil voor me niet en hij is mijn typeniet en terwijl je eigenlijk ziet dat zehem heel erg leuk vinddat is gewoon zonde dus laat je egoalsjeblieft voor wat het isen de vijfde tip is wees kritisch op jetweede date met je eerste dateleer mannen gewoon lekker kennen dezeniet al te kritisch op en denk niet bijiedere man die je ontmoetheel erg naar iets hij wel goed genoegvoor mij probeer niet bij iedere manbinnen 10 minuten een inschatting te.

als je ook maar een beetje aantrekkelijkvindt ga gewoon lekker met hem op datehet is sowieso goed voor je ego om eenman erbij te hebben die je wat aandachtgeeft en die zijn best voor je doet endan leer je ook pas iemand kennenwat een groot gevaar is is is een heelveel vrouwen die soort van heel erggesloten zijn naar mannen en diezichzelf heel erg proberen te beschermenen die heel kritisch zijn op de mannendie ze ontmoeten maar als ze dan eenmaalmet hem op date gaan dat dan ook.

helemaal niet leuk vindendus wees eigenlijk heel kritisch op jetweede date en wees wat minder kritischop je eerste date en de zesde tip is houaltijd in je achterhoofd dat er nog zatmannen zijnzijn zo veel mannen op de planeet dat iszijn alleen in nederland al miljoenenvrijgezelle mannen die de rondlopendus als je met iemand aan het daten benthier geen goed gevoel geeft die je nietgoed behandelt die geen respect voor jeheeft als je eigenlijk aan het daten.

een gekkienaar gevoel hebt hou er dan gewoon meeop het is het is heel gevaarlijk om zegmaar als je dan van iemand gaat die jebesloten besloot ik vind hem leuk en jegaat wat meer tijd te investeren 2 3maanden dan nog eens een keer dat eenhalf jaar door te laten gaan terwijleigenlijk helemaal niet goed voor je isdus hou altijd in je achterhoofder zijn nog zat mannen als jij me nietgoed behandelt ga ik wel naar iemandanders.

blijven hangen het is de belangrijkstedeed beslissing die je maakt in je levenzijn de beslissingen van wie hierhet gaat daten want als je dat te langmee doorgaan je verspilt soms een halfjaar soms een jaar tijd die ook hadkunnen steken in het vinden van dejuiste persoon iniemand die wel daadwerkelijk bij je pasteen tip nummer zeven is laat mannen zichgoed voelen over zichzelfer is niks wat niks maar ook echt nikswat man een fijne vinden dan zich goed.

krijgen van een vrouw dan aandachtkrijgen van een vrouw bij een vrouw zijndie interesse in hem toonten tegelijkertijd zeg maar de vrouw dieeen grote mond heeft de vrouw die altijdhet laatste woord heeft of eerste nogeen vrouw die hem verbeterd of ietsbeter weet als iets mannen afschrikt ishet dat wel ik hoor best wel vaak hoorik van die verhalen van die vrouw diekan coach die zeggen van ja nou als hijhet niet kan hebbendat dat ik hem af en toe wat tegengas.

want hij gaat het niet om het gaat erniet om dat je een tegengas geeft hetgaat er niet om dat je slim bentmannen houden van vrouwen die zetegengas geven mannen houden van vrouwendie slim zijn mijn houden van waarom hetzelfvertrouwen en sterke ruimte watmannen niet van houden is iemand die hunconstant slecht over zichzelf laatvoelen en dat is wat je doet doorconstant te verbeteren de discussie aante gaan en door eigenlijk te vergetendat het ook een man is die zich goed wil.

nodig is om te verbeterenblue als u zegt ook even rijen rechtdooren je gaat over er bijna afverbeter hem op dat moment natuurlijkmaar als hij denkt men moet er echtdoorheen je weet een kortere weg linksaflaat ik gewoon gaan die belangrijk diezo interessant als je niet hoeft teverbeteren doe het dan lekker niettip nummer 8 sport ik zeg dit zo vaaktegen vrouwen maar ga sporten en dat isniet alleen omdat je er beter uit gaatzien natuurlijk dat helpt en dat is heel.

goed uitzien enmannen vallen op gezonde vrouwen dusmaar val ook niet op te dunne mannenvaleted ik vanaf ook gezondlos daarvan sporten heeft zoveelvoordelen voor je liefdesleveneen je seksdrive wordt hoger dan zal jeman nooit erover horen klagentwee mensen die sporten voelen zichgelukkiger en gelukkige mensen zijn tienkeer aantrekkelijker voor mannen daniemand die negatief is in die depressiefis iemand die blijer het leven staat is.

buurt zijn bij mensen die gelukkig zijnze ook logisch en drie mensen diesporten hebben veel meer zelfvertrouwendan mensen die niet sporten en ookzelfvertrouwen is een heleaantrekkelijke eigenschap bij een vrouwdus alsjeblieft los van allegezondheidsredenen voorrelatie redenen is sporten echt kan eenwereld van verschil makentip nummer 9 ga ervan uit dat elke manaardig is en het beste met je voor heeften ik weet hoe lastig dit is ik weet hoe.

stellenmaar het is zo belangrijk dat je jezelfkwetsbaar opstelt dat je jezelfeigenlijk bereid opstelt om verliefd teworden dat je het groeien in eenprobeert te zien en dat je als je aanhet daten bent de eigenlijk blind vanuitgaat dat het een goede man is als je danin het verleden misschien ben je welgekwetst door mannen in het misschienverleden heb je misschien wel gehad datmannen je bedrogen hebbenmisschien is je hart gebroken misschien.

maar besef je goed dat wat er in hetverleden gebeurd is dan niet gelijk opte staan en wat er aan de toekomst gaatgebeurenhet grootste gevaar is dat je ervanuitgaat dat van alle mannen in deverleden waren slechte mannendus nu stel ik mezelf wantrouwend opkoud ik stel mezelf niet kwetsbaar op enwat dan gebeurt is dan schrik jeeigenlijk alle mannen afgeen enkele man vindt het leuk ombehandeld te worden.

tegelijkertijd ontneem je jezelf de kansom verliefd te wordenen tegelijkertijd zijn de enige mannendie dan overblijven zijn die foutemannen en dat zijn de mannen die je gaankwetsende echt leuke man die zal denken ja zowat ik niet behandelddit accepteer ik niet doei dus wat jeook doet ga er altijd vanuit dat je temaken hebt met een leuke man die hetbeste met je voor heefttip nummer tien is dat misschien op te.

uiterlijk ja of neenou natuurlijk begin ik de hogere het isook niet zo dat ik op een roze wolk leefwaarin ik denk dat het allemaal ominnerlijk draait en dat mannen nietoppervlakkig zijn of wat dan ookmannen zijn ontzettend oppervlakkig dustip nummer tienkleed je als een mooie vrouw ik kom zovaak zulke leuke vrouwen tegen die zomooi om te zien zijn en dan praat je metze enhebben ze ook nog een keer een geweldig.

naar wat ze aan hebbenen is het een spijkerbroek een paargympen en een shirtje en eigenlijk allesis doorsnee alles is normaalalles is onopvallend en voordat je dichtme begint met van je maar ik voel megewoon lekker in de spijkerbroek eenshirtje en alleshet gaat er niet om dat het eenspijkerbroek is het gaat niet omdat heteen shirtje is waar het om gaat zijn ikhet volgengaat erom dat je je kleedt als een mooie.

dat je kleedt als een bijzondere vrouwdat je daadwerkelijk is zo zou kledenals dat een hele mooie vrouw dat zoudoendat is en een hele mooie vrouw die isniet bang om op te valleneen hele mooie vrouw is niet bang omiets klein beetje bijzonder uit te zienzie je een beetje zo het is van je kanals vrouw stel stel je bent eengeweldige vrouw stel natuurlijk ben jewelsorry stomme verspreking stel natuurlijk.

eigenlijk een soort van vijfsterrenmaaltijd met het beste eten ooitmaar als iemand jou een vijfsterrenmaaltijd brengt op een plasticbordje met een plastic vorkjein een om op het bord gekwakt en geefthet paul meijerzou je dan herkennen dat vijfsterrenmaaltijd was natuurlijk niet enhet is het is zo zonde als je je kleedtzoals de vrouw waarvan er dertien in eendozijn zijn het is allemaal standaardhet is allemaal veilig het is allemaal.

jezelf presenteert als een grijs musjewees dan ook niet verbaasd dat mannen jegaan behandelen als een grijs musjedus al voor als je de deur uit gaat denkgewoon goed na hoe zou een trotse vrouwdie niet bang is dat andere mensen haarzien zich kledenhoe zou een mooie vrouw zich kleden wezijn vrouw zich kleden die zich sexyvoor nou ik ga je geen advies geven overvrouwenkleding want dat is iets wat ikbewaar voor dinsdagavond maar laat staannu niet over hebben.

is de gewoon aandacht aan besteden enzorgen dat je er van buiten jezelf netzo mooi presenteert dat dat je vanbinnen bentdit zijn de tien belangrijkstedatingtips voor vrouwenik heb een artikel geschreven met intotaal 27 tipsnou wil je weten wat de andere 17 zijnklik dan even hier lees het artikel metzevenentwintig tipssommigen zijn misschien een beetje gekof vreemd maar ik zal niet van hun best.

leggen waarom het zo belangrijk isdus klik hier lees de zevenentwintigtips dan zie ik je de volgende video

10 Dating Tips Voor Vrouwen Die Je Zou Moeten Weten