Hqdefault 25.jpg

Slaap Hypnose: Een Overvloed Aan LIEFDE Ervaren – Meer Liefde Aantrekken In Je Leven

hoi mijn naam is pim janszen en welkombij deze slaap hypnosewaarin jij gaat leren om meer openstaanvoor gevoel van liefde en waarderingik wil je bij deze vragen om alvast jebent op te zoeken zodat jij na dezehypnose sessieheerlijk in een rustige slaap kan vallenen alles verder achter je kan latenbij deze wil ik je vragen om alvast tebeginnenjezelf te ontspannenhet kan je doen wil je aandacht is te.

wat je voelt in je handbepaal de sensatiesmisschien tintelingenof andere gevoelens die op dit moment inje handengaan we met je hele aandachtnaar je handenen voel hoe die aanvoelenheel goedin een kan je beginnen te werken dat jehanden zich kunnen ontspannen[Muziek]wil ik je eens vragen om je voor te.

dat die ontspanning vanuit je hougewoon rustigverspreidendoor jedoosje en morgenik behalve aan[Muziek]in schouderzodat jijisonsen op je bord[Muziek].

[Muziek]geen het rondje kan merk dat metin doorsneejurkhet ieder[Muziek]je borst eenis[Muziek]tontspanen ook je rug.

zodat je terugdie en intenskan relaxenen laat die ontspanningverder ineensdory been[Muziek]in je voeten[Muziek]zodat ook je voetenontspanmeerdoen.

ook alles weer in je gezicht6timeisjes mogen nu verbroken zijnmag isen als ze al gesloten langinfo voorstellendat ze opnieuw dichtbij jou in een teamontspanning achterlatenishoedat is het kan voelenom zo.

en spanning hier liggen los te kunnenlaten[Muziek]je mag je een voorstellichaam aanwezig isvia je porsuit de kastzodat je je kan voorstellen dat isbanningbuiten liggenergens inzodie deur.

uit jouw lichaam verdwijnenzodat je jouw lichaam volledig komen enontspannen achterblijvenwe zien deop je gemakis dehet teamin uw code staat van hypnosewaarin zowel je lichaam als je geestdetimtipdie heerlijke ontspannen.

en iedere vezelmaar je lichaamdus wat ben jijhetdeze komenheerlijkisen ik wil je er niet ismiss voor te stellendat jeparkdit is een prachtigfantastisch para.

door jouw onderbewusten terwijl je geen van de prachtigekleurenin dit parkisde grond vanin dit parkzieniets vanverkennenmooieblondmisschien zelfs op merk.

in het park aanwezig zijndie jou kunnen helpenop je gemak te zijnnou wil ik je voor de steunwat een verlaten volnee to cool te gevenwanneer debij joukan je merken dat dit eenlogischdeze vol[Muziek]is namelijk.

sulletjedezezenemen plaats op thibaut10bootsdiedezediebegin het onsdit isjaliggen.

nodigvol van liefdesterk scope voelensta jezelf maar eens toeom dat gevoel van liefde te voelenop die plekwil ik je vragenoh je focusdie plek te gaandus jij volledig gefocust bendat gevoel van liefdegeniet meehoe dit gevoel voor jou voelt.

dit voor groot en kleindit gevoel stilstaanen merk maar precies ophoe dit gevoel van liefde voertmag je ook eens experimenteren ditgevoelvoel eens wat er gebeurt als je hetgevoel bijvoorbeeld warmen als het gevoel van liefde warensterker voeltdat mag in het gevoel nog warmhet gevoel niet sterker wordt dan mag jeniet op dezelfde temperatuur houden.

als je dit gevoelis de slag bewegenof juist wat stil staanmerk maar een hoe jij voor kon zorgendat je eigen gevoel van liefde ze sterkmogelijk kan makenzodat jij intens kan genietenvond het goedvan liefdeen als het jou helpt om het gevoelgroter te makenhak het gevoel dan is groterna het gevoel maar verspreiden over je.

en als het juist fijner voelt hoe hetgevoel kleiner te houdendan mag je het ook kleiner makendoe er datgenewant de voor showdat jij optimaal kan genietenvan dit gevoel van liefdeen ik wil je ook eens vragen om ditgevoel en de kleur te gevenze dat je bij jezelf kan voorstellen datje het gevoel kan zienhet heerlijke gevoel van liefdeen nu wil ik je eens vragen om je de.

waarin jij graagliefde ze willen dood vanzien met de missiehoor met jouen voelmet je daaren nu wil ik iets vragenmr kijken herman mensendeze situatiewil je eens vragen om eens voor testellendat je datzelfde gevoel van liefdein dezelfde kleur met dezelfde grootte.

bewegen maar diep andere mensen kan ziende simonhoe dat van liefdeen die mensen aanwezig isen in die situatie wil ik u vragenom je voor te stellen dat dat gevoel vanliefdevanuiteensnaar joubegint te zweven alsof die mensenliefde jou toe sturen en je kan voelenhoe die liefde bij jou.

je hart binnengenieten verloor ik het voelom liefde toont vanvoor andere mensengaan we helemaal met je aan[Muziek]je genietvan dat gevoeldus jijoverweldigd[Muziek]nu intens gevoelvan liefde.

ik voel dankbaarals je dit gevoel van liefde mag krijgenvan deze mensenen dan dat je vragenvanuit je hartjouw gevoel van liefdeook weer terug te sturen ze dit jijhet wil de liefde terug sturennaar die andere momenten je kan werkenhoe meer liefde jij terugstuurhoe meer liefde die mensenen je houdt sturen.

uitwisselensteeds sterker en sterker wordtje kan je voorstellen dat de liefde diedaar tussen jullie heen en weersteeds groter en groteroverweldigend euroen jij volledig overspoeldje moet dit inhetliefdemet joukan ontvangen van andere mensenen kan geven aan de wereld.

volledigmoedervoedingop je gemakvooreen intense staan van god[Muziek]als jij helemaal tevredenover dit deelmoet je voor te stellendat je weer toegankelijkverder begint te zwevenhoe ver de is hoe dieper.

zodra dein slaapwetenmet jij staatom liefde te ontvangenen te gevenmet dit heerlijke gevoelkun je zelf volledig laten wegvoerenzwevend op deze voldieslamuziek zal blijven door spreken zodat jedie slaap.

welterusten[Muziek]

Slaap Hypnose: Een Overvloed Aan LIEFDE Ervaren - Meer Liefde Aantrekken In Je Leven