Hqdefault 2.jpg

Hoe krijg ik een relatie? Top 5 Tips Voor Een Nieuwe Serieuze Relatie

hi het is tim hier en ik kreeg eengrappige email binnen een vrouw stuurdeme namelijk e-mail die zei hoe krijg ikeen vriend of een relatiewat moet ik doen is natuurlijkgigantische vraag ik kan een heel boekover schrijven al wat de belangrijkstedingen zijn in deze video geef ik je inieder geval toch vijf dingen die je wildoen om een vriend of een relatie tekrijgen en de eerste allerbelangrijksteis zorg dat je een leven hebt waarin jegeen man nodig en dat is de eerste en.

ik merk heel vaak dat als vrouwen opzoek gaan naar een relatie omdat ze dierelatie heel erg nodig hebben dat is danop zoek gaan uit de gevoel van onbehagenwaar wij slinken mis iets in mijn levenik zoek iets en ik heb iemand nodig enals ik dan alleen maar een vriend hebdan zal ik wel gelukkig zijn al mijnvriendinnen hebben ook een relatie enals als ik dan ook maar een relatiehebben en de enige die nog alleen is zedan maar een relatie hebt dan zijn almijn problemen in een keer opgelost is.

situatie zit waarin je nu nog niettevreden bent over jezelf waarin je nunog niet gelukkig bent dan gaat demooiste de slimste de knapste de liefsteman ga ik je niet helpenals je in zo’n situatie het kan een mannog zo veel lieve dingen tegen je zeggenals je niet goed voelt over jezelf gaatdat je absoluut niet helpen en het isook zo’n slechte uitgangspositie om metiemand te datenals je dan met iemand deed dan wil jeheel graag de persoon je leuk vindt dan.

je vriend wordt endat is zo zonde het is te vergelijkenmet als je honger hebt en je gaatboodschappen doenje koopt alle verkeerde dingen simpelwegomdat je geen ijsselmeer stelt omdat jedan geen met alles maar goed genoeg dusals je daarin zit ga lekker daten galekker lol hebbendoe je mag best zeg maar gaan sportwissen of te wel een visje vangen enweer teruggooienmaar ga niet op zoek naar iemand die je.

die plek die op dat moment nog nietje kan pas gezond met iemand daten alsje denkt ik heb jou niet nodig in mijnleven ik ben ook gelukkig zonder een mandan maak je de juiste keuzes want dankies je voor iemand die jou gelukkigmaakt iemand waarvan je het fijn vindtom erbij te zijnin plaats van dat je gewoon maar detweede tip is moet heel veel mannen hetis namelijk wel grappig ik hoor somsvrouwen wordt van die dingen zeggen alsvan waarom ontmoet ik nooit een leuke.

waar zijn al die leuke mannen dan als ikdan een leuke man ontmoet dan is je opzet de man wij willen die wil ikhelemaal nieteigenlijk ik hoor heel veel van datsoort bezwaren als ik dan echt met ze ingesprek gaat en ik vraag ze maar hoeveelmannen ontmoet je nou eigenlijk op eendagelijkse basishoeveel man ontmoet je op een wekelijksebasis hoeveel mannen ontmoet je per jaardat is zo’neigenlijk zo’n cruciaal ding het aantal.

zien je hebt zeg maar op de planeet hebje een hele grote groep mannen die jouniet leuk vindten dan heb je een hele grote groepmannen die jou wel leuk vindt en dan hebje nog een grote groep mannen die jouleuk vindten dan heb je nog een groep mannen diejou leuk vindt maar die bezet is je moetnet het plekje vinden van de man die isvrijgezel is jou leuk vindten die jij ook nog leuk vind dat is maareen heel klein groepje wat er overblijft.

een op de duizend mannen en brengt nogbest wel positief stelt sener duizendman ja als je dan per week een keer inde week uitgaat in het lokale dorpscaféwaar de dertig dezelfde mannen rondlopenen dan praat je met die dertig dezelfdemannenen dan ga je weer naar huis en dan ga jenaar het werk naar dezelfde collega’sen ‘s avonds zit je thuis op de bankgoede tijden slechte uitkijken ik nietzo goed nu op iets tegen weer op tvkijkt niet wat je ontmoet geen mannen.

misschien vijf mannen ontmoetmisschien per week vijf mannen zelfs danis het niet heel gek als je als heellang duurt voordat je iemand ontmoet dieinderdaad de juiste man voor je is dankan het heel lang durenen als je die tijd wil verkortenis het simpelweg een kwestie van meermannen om wat kan je doenzorg dat je vaker de deur uit gaatprobeer nieuwe hobby’sschrijf je gewoon in op die dating siteen als je daar een beetje voor schaamte.

datingsite zeg je ja nee ik moest vanmijn vriendin not eating zijn gazorg dat je zo veel mogelijk mannenontmoet en dan wordt de kans dat jeiemand ontmoet veel groterik vind het grappig dat ik het eigenlijkuit moet leggen maar heel veel vanvrouwen vergeten gewoon dat je gewoonheel veel mannen moet ontmoeten voordatje de juiste de tweede tip is verlaag jeeisen voor een eerste date en verhoogdeeisen voor een tweede denkt wat een heelgroot gevaar is is dat vrouwen enorm.

ontmoeten maar als iemand voor het eerstontmoet is handig is in vaak zenuwachtigen dus kunnen allerlei dingen zijn enheel vaak zie je dat dat vrouwen heelkritisch zijn op het eerste moment ikheb wel wel eens een vrouw gehoord heeftgezegd van ik vond hem echt heelcharmant en ik wil hartstikke leuk methem pratenmaar nu had hij een knalgele schoenenaan ja ja dan ben ik al klaar mee tegendie vrouw zei ik oké je bent echt eensuffe.

mijn pa gele schoenen heb je heb jetotaal verkeerd geen verweerik ben in werkelijkheid iedere man dieje tegen gaat komen voor de rest van jeleven kun je op een klein dingetjeafwijzen en zie dat heel veel vrouwendie grens voor op een eerste date enormhoog leggen maar als er dan een keer open deed zijn met een man als dan eenkeer besloot hebben oké jij bentmisschien wel leuk dan terecht maandenlang al hun energie in steken en heelhard hun best voor doen dat is al lang.

leuk vindt ja of neebelangrijkste is verlaag je standaardvoor de eerste date maar als je daneenmaal tijd neemt om iemand te lerenkennenwees dan ook bereid als je merk van ditgaat niet worden om snel te laten vallenhet is zonde om zeven acht maanden vanje leven te steken in een man waarbijhet toch niet gaat wordendus neem eerst even de tijd om te lerenkennen voordat je hem afwijstmaar als je dan een keer met op date.

ja ik heb een man die truc je met me uitwil gaan misschien is dit dan wel dewarelaat ik er alles aan doen om hem vast tehebben je steekt al je energie erin enals dan niet de man blijkt te zijn danben je ouder ben je meergedesillusioneerdnog veel meer kracht loop even rondkijk rond wat er is proef alle smaakjeseens ga ga lekker op date dates metmannenhet hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn.

die klikt om gewoon te denken oké doeilaat me en de vierde tip is misschieneen beetje een naam wel heel ergbelangrijken dat is als je een man ontmoet die jeleuk vindtlaat hem dan ook blijken dat je hem leukvindtde reden dat ik dit zeg is omdat ikgemerkt heb dat dat heel veel vrouweneen soort systeem hebben wat wij mannenniet snappen wij zijn heel slecht insubtiele eens en probeer je voor de grap.

geef me de komende dertig seconden eensom te proberen je in te denken dat jeeen man bentwat doet een vrouw als een vrouw onsleuk vindtprobeert stoer te doenwil ze niet te gemakkelijk overkomen endoet ze eigenlijk een beetje alsof zeons niet echt leuk vind of zes beeldhartig en kijk dat is dat wat dat zou devrouw doet als ons leuk als een vrouwons niet leuk vindt dan doet ze alsof zeons niet leuk vindt.

bentals je ons leuk vindt doe je alsof jeons niet leuk vindt en als je ons nietleuk vindt doe je alsof je ons niet leukvindtsnap je dat het verwarrend is voormannen snap je dat we dat niet goedsnappendus laat de man blijken dat je hem leukvindten daarmee bedoel ik niet dat je vol ophem uitstorten dat je altijd beschikbaarvoor moet zijn nee je wil hem wel voor.

voor je doet je wil niet per se altijdbeschikbaar voor hem zijnje wil hij is een stellen je wiltstandaarden hebben dus laat hem wel voorje werkenwees niet makkelijk maar zegt tussendoorwel dat je hem leuk stel je krijgt opdinsdagavond 10 uur ‘s avonds een sms’jevan een man die zegt wil je langskomenop dat moment ga je denken van oké ikkom bij je langsnatuurlijk wat op zich niet een goedidee is maar dan communiceren naar hem.

door doen en ik ben niet meer dan eenspeeltje voor jou een zwaard op niet ofje kan tegen hem zeggen wat denk je welnietdenk je dat ik zo’n type vrouw bentblauwe waar die twee zijn niet goed watje dan eigenlijk wil doen is zeggen ohsorry ik ben niet het niet het typevrouw dat om tien uur ‘s avonds op eendinsdagavond langs maar ik vind je weleen leuke man en als je wil en ik opzaterdagmiddag om drie uur ‘s middagsbeschikbaar om een kopje koffie.

eigenlijk in botsing kwam ik vind je welleuk maar als je me wilt moet je wel jebest voor dat dan blijf je eigenlijkconstant een klein beetjedussamengevat probeer niet al te stoer tedoenlaat hem blijken dat je hem leuk vindtanders verliest ie interesse ofja dat is heel gek mannen denken dat alsje doet alsof je me niet leuk vindt dandenken mannen dat je hem niet leuk vindtheel vreemd dat we denken dus laat ons.

meest tegelijkertijd niet al te makenen de vijfde tip is vooral als je mankent via je sociale omgeving of via jewerk vind je vriendengroepals je zo’n soort man kent en je zietiemand vaak in die situatiezorg dan dat je tijd met hem alleendoorbrengt want een man kan je nog zoleuk vinden een man kan nog zo verliefdop je zijnals jij altijd met hem in een groep benten er zijn altijd 10 mensen in dezelfderuimte.

manier dan ookzijn ego riskeren voor je uit te vragenten overstaande van de hele vrienden ikhoor dan wel een van het soort verhalenvan mensen die dan zegt van ja eigenlijkonder elkaar al drie vier jaarleuk en bekende mekaar ook al heel langmaar het heeft al 4 jaar geduurd voordatwij niet bij elkaar kwamendat is gewoon zonde is weg voor de tijdsteeds weer leven die weg is maar als jeziet waar het probleem dan wil komteigenlijk altijd want ze samen in een.

te doen in de groep dus gebruikexcuusjes om alleen met hem te zijngeef hem de gelegenheid om als julliemet z’n tweetjes zijn daadwerkelijk eenhoeft te maken of dat nou is dat hiermee uit vraagt je zien om je nummervraagt u kunt niet heel klein zijn maargeef hem de gelegenheid elkaar apart tezien dat dit niet ten overstaande vaneen heel publiek kan me voorstellen datje dat best kan begrijpen dat een mandat een beetje een dat ie daar watmoeite mee.

als je een vriend wil ik heb een artikelgeschreven met in totaal zeventien tipsom een vriend of een relatie te krijgenwil je weten wat die andere tips zijnklik dan even hier lees de zeventientipsnogmaals doe het rustig aanspring niet overhaast in een nieuwerelatiehet is één van de meest belangrijkebeslissingen in je leven met wieuiteindelijk ouderraad dus klik hierlees de zeventien tips dan zie ik je de.

Hoe krijg ik een relatie? Top 5 Tips Voor Een Nieuwe Serieuze Relatie