hqdefault-16.jpg

Stoplichtrelatie: verliefdheid, frustratie en opnieuw beginnen? Relatie test bij relatieproblemen

[Muziek]ik ben willem lems ik ben gezins enrelatietherapeut en heeft een relatietherapeut in deze lezing wil ik het metjullie hebben over stoplicht relaties[Muziek]stop dit relaties komt heel veel voor[Muziek]ik wil je graag iets meer vertellen overde inhoud en waarom dit allemaal gebeurtdit om antwoorden te geven maar veelmeer om zicht te geven op de afwegingdie daarin spelen.

verliefd wordt op iemand is dat we overhet algemeen de neiging hebben om vanuitdie verliefdheid de partner teidealiserenen de eerste maanden en soms zelfs deeerste jaar of anderhalf jaar lijkt hetallemaal helemaal fantastisch maar jekunt op wachten dat je tegen debeperkingen van je partner aan dood enmeestal ook dat heel veel frustratie opover karakter eigenschappen ofgedragingen of manieren waarop jouwpartner in de relatie staat vaak gaat.

hij vaart maar ook over macht en onmachtwie maakt het uit in de relatie wiezorgt ervoor dat iets wel of nietgebeurtals dit een karakter eigenschap is dievoortdurend frustreert zul je merken dathet op een glimmend een blokkadeoplevert en je vast komt te zitten innegatieve patronen van uit die blokkadeontstaan er twijfels en als je doet maarlang genoeg twijfelt komt een momentwaarop je besluit om te stoppen met derelatie.

echt los te laten maar dat is vaak heelerg moeilijken wat je ziet is dat mensen opnieuwgaan twijfelen over het wel of niet goedzijn van die beslissingdus wat gebeurd en ook precies op hetmoment dat je besloten hebt om testoppen en de dagen en weken enmisschien maanden daarna zul jevoortdurendeen gevoel van gemis en verdriet hebbenen vaak heeft dat maken met van hoe derelatie had kunnen zijn en wat je vaak.

terugdenken aan de relatie en hetfenomeen is dan vooral dat je terugdenktaan de verliefdheid periode en dat wasnatuurlijk een fantastische periode envoordat je het weet fantasieën over defase waarin je alleen maar aan hetidealiseren was en plak je dat opnieuwop die relatie en zie je het als eengemis wat je dat snel vergeten is deproblemen die er uiteindelijk zijnontstaan en die gaan dan meer naar deachtergrond en je gaat fantaseren overhoe de relatie zou kunnen zijn als ze.

en daarmee is de kans groot dat debehoeften in niet vervuld werd in jerelatiesteeds meer vergeten wordt of zelfsontkent wordt en wat we zeker niet doenis het onderzoeken van waarom is derelatie nou eigenlijk gestopten waar gaat het nou eigenlijk overmisschien geef je jezelf de schuld vanhet stoppen van de relatie en wil je datveranderen en opnieuw in de relatiestappen in de hoop dat het nu beter gaatdus voor dat je het weet en als beide.

begin je opnieuw aan de relatie en isdat hun eerste instantie natuurlijk eengeweldig ietshet is vreugdevol en vooral intens hetvoelt vertrouwd aan met je kent elkaaren het is een heftige periode je doetelkaar beloftes en je hoopt dat het nuecht beter gaatmaar voordat je het weet kom je opnieuwtegen dezelfde dingen aan het lopen enleidde weer tot frustraties nu in eenveel kortere tijd en zul je merken datdat moment dat je opnieuw uit elkaar.

de eerste keeren voordat je het weet zit je weer thuisen begin je opnieuw weer te verlangen enstap je misschien in dezelfde vicieuzecirkeldus op zichzelf niks mis mee om eenrelatie opnieuw te starten en hetopnieuw te proberenmaar er zijn wel een aantal essentiëleoverwegingen die je dan hard toe moetnemen voordat je daaraan begint het isontzettend belangrijk dus voor dat je ervoor kiest om opnieuw de relatie op te.

precies gebeurd waardoor we uit elkaargegaan zijn en daarna op een reëlemanier naar te kijken dat kan bestaanuit drie componentenhet kan een karakter eigenschap van deandere zijn en je moet je realiseren datdie dus niet veranderbaar hij is en datje daar heel weinig invloed op hebthet enige wat je wel kan veranderen ishet gedrag en de patronen die je metelkaar onderhouddus op moment dat jouw partner door zijnmanier van zijn door zijn karakter.

is het niet verstandig om opnieuw tebeginnenwant het zal je voortdurend blijvenopererenwaar je wel hij kenmerken is er aangedrag en aanpatronen die je met elkaar onderhoudwaardoor je die elkaar negatiefbeïnvloedendus wat je je moet afvragen als jeopnieuw wil beginnen met een relatie endan moet je het samen over eens zijn isdat je zegt van wat zou een tussen ons.

dit opnieuw gebeurtten tweede dat je je afvraagt heeft hetiets met mijn gedrag te maken of metmijn patronen en dan dus meestal kiesmet jouw verleden en ons laatste dat jebeide een commitment aan gaat om de ookecht aan te werkendus geen eenvoudige taak en meestal hebje daar hulp bij nodigmaar als je het echt bij de graag wil pprima in staat om opnieuw een goedestart te maken en niet dezelfde foutente maken als daarvoor.

tussen wat veranderbaar is en nietveranderen[Applaus]