Hqdefault 19.jpg

Liefde en hechting; bindingsangst-verlatingsangst, hoe ga je ermee om. Relatietest, relatieproblemen

[Muziek]ik ben willem lemsik ben gezins en relatietherapeut en fdrelatietherapeutin deze lezing wil ik het met julliehebben over liefde en richtingwat veel mensen zich niet realiseren isdat de manier waarop je bent opgevoed enmet name hoe de binding met je ouders isgeweest een enorme effect hebben op hoehoe jij in een relatie staat30 tot 40% van de mensen hebben last vande hechtingsproblemen.

de juiste manier en opgevoeddit gaat niet over het feit om je ouderste beschuldigen maar vooral zicht tekrijgen op wat je opvoeding met jougedaan heefter zijn er nu twee opvoedingsstijlen dieer is het beschadigen zijn de eerste iswaarbij de ouders te controlerend en teverstikkend zijn en misschien zelfszoiets hebben vanwij zoals ik en kinderen dwingen om zichaan te passen aan de manier waaropouders kijken naar het ideale kind.

manier is is als ouders niet aanwezigkunnen zijn voor hun kinderen vooralonberekenbaarheid en afstandelijkheidspelen een belangrijke rol in eenveilige hechtingals ouders aanwezig zijn of contactvermijdend soms door ziektesoms omdat ze het gewoon niet kunnenmaakt dat het kind al zeker wordt in dehechting naar de oudersen later dus in de liefde deze tweeopvoedingsstijlen leiden tot drieverschillende hechtingsstijlen.

de eerste hechtingsstijl is vermijdendgerechtmensen die vermijdend gehecht zijnbekende ze soms wel eens alsbindingsangstzijn mensen die relaties ervaren alsverstikkenden vrouwen de angst om afhankelijk zijnvan de anderwat deze mensen vaker roepen in derelatie is van kom niet te dichtbijje wilt de veel vangen ik wil graag ookalleen zijn.

mijdit dit soort mensen durven eigenlijkonvoldoende dichtbij de ander te komenen ervaren dat als verstikkend enbeklemmendin populaire termen wordt dat ook weleens bindingsangst genoemdde andere stijl is angstig gehechtangsten gehecht wordt ook wel eens eenverlatingsangst genoemdde angstige hechten partner heeft deneiging om de andere partner te claimenen voortdurend het stemmetje te horen.

dit leidt tot vastklampen en het overvragen van de partner en eenvoortdurende behoefte aan geruststellingeen derde stijl is een combinatie vandeze twee de bestaat uit aantrekken enafstotendeze persoon zegt eigenlijk van ik wilheel dichtbij gekomenmaar als je te dichtbij komt loop ik ookweer wegeen zeer verwarrende manier om metrelaties om te gaan het is dus vanbelang om te weten wat jou er 10 stijl.

[Muziek][Applaus]het is dus van wezenlijk belang dat jeinzicht hebt in jouw opvoeding dat jeweet hoe je de ouders met jou zijnomgegaan en vooral wat voor effect datheeft gehad op jou en jouw manieren vanin de wereld staande kwetsingen die daar ervaren heb zulje gevoelig maken voor datgene wat jepartner in de relatie met jou doetde tweede gaat het dan vooral de om datje ook erkend dat er een aantal zaken.

je stress ervaart in je relatie die nietgevoed worden door je partnermaar veel meer worden gestuurd doordatgene wat je hebt meegemaakt in jeouderlijk huisdat hoeft niet dramatisch te zijn maarkan heel subtiel doorwerken in hetmeneer waarop jij in die relatie staatherkennen van jouw aandeel is eenwezenlijk onderdeel van het omgaan ermeeals derde is het belangrijk om het metje partner te delen zodat je partner jekan steunen en happen op die gebieden.

en als laatste is natuurlijk belangrijkdat je ook je eigen aandeel daarinmeeneemt en leren om te gaan met destress gevoelens die relatie soms kunnenveroorzakendus wat betekent dat nou eigenlijk voorje relatie die stress gevoelens zijngebaseerd op hangt en dat ze weerblijven voelen en de gaat er dus niet omdat je je partner daarmee belast met jepartner kan je daar voor een deel bijhelpen maar voor een deel ook niet voorjou is het belangrijk om in plaats van.

wat achter deze gevoelens zit op eenafstandje naar jezelf te kijken terelativeren en opnieuw in de relatiestappen[Applaus]

Liefde en hechting; bindingsangst-verlatingsangst, hoe ga je ermee om. Relatietest, relatieproblemen