Hqdefault 18.jpg

Bindingsangst en hoe je het herkent in relaties

in deze video duiken we even helemaal inop bindingsangst is en hoe je hetherkent in relaties vorige video ginghelemaal over verlatingsangst en dan isgewoon heel fijn om te weten watbindingsangst precies inhoudt dan het issoms een beetje verwarrend dus wat isbindingsangsthet meest voor de hand liggende is deangst om je te binden maar wat betekentdat nou wat is er zo een aan je bindenen voor iemand met bindingsangstbetekent dat de angst om over brand te.

de verantwoordelijkheid of door deemoties die er voor zijn of haar gevoelbij komenhet hoeft niet per se maar het kan zijndat het idee van een verbinding aangaandie druk geeft het kan ook zijn dat hetvoorkomt uit andere niet vertrouwendus bang zijn dat je hoe dan ook vroegerof later toch pijn gedaan wordt en danis het maar beter om afstand te houdendus het kan ook leiden tot de angst omje vrijheid te verliezen en dat iseigenlijk een beetje de kern van van.

juist heel erg gaat over bang zijn omdie connectie te verliezen de verbindingte verliezen is iemand mijnbindingsangst juist bang om de vrijheidte verliezen je voelt je eigenlijk hetfijnste het rustigst als je helemaalalleen bent als je zelf soms als jehelemaal geen relatie hebt voor deduidelijkheid dit filmpje is nietbedoeld om te diagnosticerenhet is echt puur ter informatie enhopelijk heldert het wat op ik geloofook heel erg in een glijdende schaal dus.

veel hiervan herkend maar niet persébindingsangst hebt zoals dat zou wordengezien door psycholoog dus wat zijn jouwtekenen van bindingsangstde belangrijkste is dat je het echtmoeilijk vindt omom een commitment aan te gaan en eencommandant kan van alles zijn dus datkan een relatie überhaupt aangaan zijndus dat kan het moment zijn dat jeverkering krijgt wat je heel eng vindthet kan ook zijn dat dat het is als jewat grotere stappen neemt en je gaat dat.

het in het begin allemaal heel leuk enenen prima vindt maar zodra het is watserieuzer kon wordt en dan wat meer drukop komt dan voelt het haas benauwdhet geeft en benauwend gevoel envervolgens ben je eigenlijk bang om dievrijheid te verliezen dat is best weleen duidelijk teken van vanbindingsangstdaarnaast is ook wel een duidelijk tekenmoeilijk vinden om je kwetsbaar op testellen of te praten over emoties.

wat dat is of hoe dat moet kan ook heelgoed zijn dat je niet eens precies weethoe bepaalde emoties voelen omdat jegewoon zo gewend bent om dat teonderdrukkendus wanneer je een relatie met iemanddie bindingsangst heeft kan het heelfrustrerend zijn en wil je heel graagdat diegene zich kwetsbaar opstelt endan kan het om wil lijken dat diegenedat niet doet maar dat is het eigenlijknooit het is echt een onmachtig om nietweten hoe je je kwetsbaar ook moet.

hoe dat eruit zieten ook hoe hoe bepaalde emoties die erbij horen hoe dat voelthet kan zijn dat dat heel overweldigendvoelt en het kan zijn dat dat gewoonnooitik heel nooit heb geleerd en dus altijdmaar het onderdruktdat is ook wel een duidelijk teken watje ook kan merken is dat je naammomenten van verbinding veel ruimte voorjezelf nodig hebtdus soms zijn er dan mooie momenten soms.

in het moment en ga jullie verbindingaan en dan daarna denk je angst wijn datdeel van je weet je wil beschermenoh jee wat hebben we danwe moeten nu weer afstand nemen want wemoeten weer even helemaal tot onszelfkomen is dan trek je je eigenlijk weereven terug op je eilandje en dateilandje is ook heel kenmerkend voordegenen met bindingsangst dat het hetfijn cent veiligst voelt om alleen tezijn en alleen op dat eiland je te zijndat voelt rustig en dan voel je je dan.

is als er een issue is in de relatie alsals het lijkt alsof je iets fout hebtgedaan als je misschien ookdaadwerkelijk iets fout heb graag ietsfout heb gezegd een andere gekwetst dansluit je af dan is er echt een soortdan kan haat voelen alsof een soortkluis deur dicht gaat en je checktgewoon uit je weet niet hoe je hiermeeom moet gaan en ook absoluut niet hoe jeom moet gaan met alle gevoelens die naarboven komen de schuld en schaamteeventueel die druk je heel ver weg.

en je trekt je terug dat is echt diepdirecte go to op het moment dat er eenissue is dat iemand meer van je vraagtdan jij kunt of wilt geven dan trek jeweg dan ren je soms ook gewoon weg alsje echt best wel veel last vanbindingsangst on dan kan het dus ookzijn dat je direct de handdoek in dering gegooidzodra er een ruzie is ik moet nu echtsuper random denken aan frans en gendermannen k dat die en eerste ruzie hebbenen dat.

het uit is na die tijd tijdens chirurgienaar die ruzie en dan manga zegt neemaar dit hoort er gewoon bijen dan praat je het uit en dan komt hetweer goed dan ga je verder en dat hijgewoon dat dat zit helemaal niet in zijnsysteemrandom tussendoor misschien misschienweet je welke zijn ik bedoel maar voordegenen met bindingsangst is dat duseigenlijk een directeinstinctieve reactie haas haas regulerenen zo de reflex om om weg te gaan nog in.

emotioneel weg te gaan dus niet meerhelemaal aanwezig te zijn in een momenten gewoon uit te checken uit de zo langmisschienle en hoor je die ander niet eens meeren dat is echt heel lastig als je eenpartner hebt met bindingsangst als ditgebeurtzeker als je zelf de neigingen totverlatingsangst want die die twee op eenof ander manier werken die altijd opelkaar in dus als de een leuk veel lastvan verlatingsangst dan kan het zijn dat.

andere drie zo’n soort dynamiek krijgtwant we hebben allealle vormen hebben we allemaal wel eenklein beetje in ons zowel verlatingtrouwens als bindingsangst alsverbindings angsten derde werk straks aliets over zal vertellen maar waar ooknog een apart filmpje over eens maar danis het dus heel moeilijk als iemandgewoon helemaal weg trekt en je en jegeen contact kan krijgen dan dat kanheel onveilig voelen voorvoor je als je een relatie met iemand.

dus typische gedachten als jebindingsangst hebt is wat lastiger omdaten niet altijd gedachten zijn die jehebt heel vaak is er gewoon evenhelemaal niksen wil je juist nergens aan denken dusis het meer een soort benauwd gevoel enmisschien gedachten zoals misschien benik niet gemaakt voor een relatiedit is te moeilijk dit is de ingewikkeldzo moeilijk moet het niet zijnik wil vrijheid ik heb vrijheid nodighet kunnen beelden of fantasiën zijn van.

werelddus het heeft allemaal wel heel erg temaken met afstand creëren afstandcreëren op wat voor manier dan ooken je terugtrekken op op je eigenveilige eilandje waarbij u niet hoeft tedelen met emoties en niet hoeft tedienen met de verbinding met iemandanders en de eventuele mogelijkheid omiemand te kwetsen of om overweldigd terakennou is het ook zo dat het voelt alsofwanneer je bindingsangst zeg maar.

je niks voelt alsof er helemaal niets isen dat is niet helemaal waarer zijn absoluut ook lichamelijkesignalen die je kunt herkennen als jebindingsangst aangaaten dat heeft te maken met je autonomezenuwstelselbij het filmpje of laat ingang hebbendit ook uitgelegd en het is wel heelinteressant omdat het echt bij deverschillende amstel verschillendemanieren werkt dus waarbijverlatingsangst.

heel een actieve soort van angst hebtwaarbij je nu iets op moet lossen en nuiets moet doen is dat bij bindingsangsteigenlijk het tegenovergesteldedus je autonome zenuwstelsel regelt alleprocessen in je lichaamvooral de onbewuste processen zoals jehartslag je energieniveau je bloeddrukdat soort dingen ook hoe jij hoe jouwlichaam bedreigingenverwerkt en bedreigingen kunnen waarzijn of niet waar zijn maar hoe jij datziet hoe jij dat ervaart.

door je autonome zenuwstelsel en bijbindingsangstzal je merken zal je zien dat jeeigenlijk een soort shutdown hebt en datvoelt niet als angst het voelt gewoonals soms als niks of als totale verdoofdheid maar het is wel een op uiting vanangst angst in de actieve vorm is dusis actief en en zorgt ervoor dat je eensoort van energie hebt van oplossingmoet nu iets doende andere kant is dat angst alsverdoving op kan treden en dat zorgt er.

inklapt enen je dus helemaal verdoofd voelthelemaal niks voeltwat ook kan is dat je extreem moe wordten eigenlijk in slaap vallen ik had hetheel vaak en ik had geen idee dat ditmet elkaar samen ging dat dat ook echtkwam door door de bindingsangst en doorde angst voor overweldigende emotiesmaar dat is ook een soort uitschakelenvan je lichaam als het gewoon teveelwordt en je weet niet hoe je ermee modelen dat kan jullie.

dat je eigenlijk gewoon niks anders kandan slapen of of wegtrekkenhet kan zijn dat je duizelig bent dat jemerkt dat je duizelig echt een heelduizelig voor je hoofd hebtwederom door die overweldiging dus overhet het dus het is misschien hoor je diteen denk je van maar ik voel me helemaalniet perse overweldigd het kan zijnomdat je lichaam al zo gewend is omalles te onderdrukken en om uit teschakelendat je die overweldiging eigenlijk nooit.

maar duizeligheid kan absoluut een tekenzijn van overweldiging dus het kan zijndat je alleen dat voelt[Muziek]wat ook kan gebeuren is dat het voeltalsof je niet helemaal aanwezig bent inje lichaam dat je schiet naar je hoofdmaar dat je niet echt gedachten hebt persé dus je sluit eigenlijk het helecontact met je lichaam sluit je helemaalafen het kan zelfs voelen alsof je niethelemaal hier bent of zelfs niet.

een afstand je kijkt naar de situatiewanneer je heel erg getriggerd wordt danworden ook wel of dat is een een tekenvan dissociatieals je dus het gevoel hebt dat je nietin je lichaam bent en dat dat kan echtwel gebeuren bijna bij bindingsangstwat ook kan gebeuren is dat je spierenheel moe voelendus ook dat is echt gewoon een soort vanshotgundat je 13x meer kan en soms zit hier eenbeetje zo’n angst onder van oh ik doe.

bijvoorbeeld in ruzies optreden waardoorje lichaam er maar voor zorgt dat jehelemaal niks meer kan niks mee doet diesoort mooie spieren worden moer het iszwaar om dingen te doendus je lichaam schakelt eigenlijk uitzodat het niet nog meer schade kantoebrengenen je brengt natuurlijk geen schade toemaar dat is wat je angst pijn gelooftdus dit is hoe je je angst van jouprobeert te beschermen door uit teschakelen.

dat is echt een term voor als jeeigenlijkoverprikkeld bent en daardoor niet meerkunt pratendus dat kan ook echt dat je gewoonfysiek niet meer kan praten dit dat ikop deop de ergste momenten ook dat ik en armeman vond dit echt heel moeilijk om tebegrijpendat ik gewoon echt fysiek niks konzeggenik kon hem niet ik kon niks geen woorden.

krijgen ook dit is dus een manier vanuitschakelen ook weer om hem maar nietverder fout te doen of om omdat je ergewoon niet mee kan of durft te dienenmet alle emoties en alle prikkels die erop dat moment zijn en dit kan best welheel erg heftig zijn dus nogmaals als jeeen partner hebt diebindingsangst heeft en al deze symptomenheeftweet dat het geen om bill is echt nietje dit kan heel goed zijn dat je echtwel wil praten en hier doorheen wil.

dat werkt gewoon niet meer het is heelzwaar om daar doorheen te gaan en somsgewoon echt letterlijk fysiek onmogelijkze grote tot een beetje verlichtinggeeft zowel als je je herkent inbindingsangst als wanneer je een partnerhebt met wind bindingsangst omdat je danweet ligt echt niet aan jou het lichtaan dat er gewoon teveel gebeurt om opdat moment aan te kunnendus de bindingsangst crash is eigenlijkde meest extreme vorm van deze symptomenm dus elke vorm van angst plaats in.

bindingsangst heeft een soort crashstaat als dataan wordt gezet in zijn meest extremevorm dan dan crash en dan kan jeeigenlijk ook niet heel veel anders enbij verlatingsangst is dat isbijvoorbeeld je alleen maar aan diegenekan denken en alleen maar bezig kan zijnmet een oplossing bedenken voor het feitdat het niet goed zit tussen jullie opdat moment bij bindingsangst is dat dusdat je lichaam gewoon helemaaluitschakelt op welke manier dan ook een.

meer kan praten dat je echt alleen maarhelemaal alleen wil zijn maar het voeltals een als een volledige verdovingvolledige verdoving van hele lichaamdus hoe ontstaat bindingsangstook dit heeft weer te maken met dehechtingsstijl er zijn verschillendehechtingsstijlen 4 om precies te zijn endie corresponderen vaak niet altijd maarvaak met de verschillende soorten vanangst en de de hechtingsstijl die hoortbij bindingsangst of die het meestsamengaat is de vermijdende.

stel is wanneer je ouders hebt gehad dieop een consistente liefdevolle manieringingen op jouw behoeftedus voelde aan dat je nodig had zeluisteren naar je en ze gaven hier watje nodig had zowel fysiek als emotioneelen dit is water bij de vermijdende hechtingsstijlvaak mist het emotionele deel dus fysiekis er waarschijnlijk prima voor jegezorgd je hebt eten gekregen hebtdrinken gekregen ja je bent er je leeftnog dus fysiek is er voor je gezorgd.

vermijdende hechtingsstijl hebben is eenvan twee dingen namelijkof je hebt ouders gehad of een oudergehad die zelf ook een vermijdendehechtingsstijl hadden en dat betekenddat eigenlijk geen ruimte was vooremoties dus emoties werden best welonderdruktdoe niet zo dramatisch stel je niet zoaan of gewoon een stille afkeur vanemotiesalsof je jezelf niet onder controle hadals je emoties had dat kan een.

totaal niet met die emoties om kan gaanmet tuinen haar emoties om kan gaan kaner voor zorgen dat het voor jou als kindje heel onveilig voelt om die emoties tehebbendus dan onder druk je het omdat je hebtgeleerd emoties en blijkbaar slecht enblijkbaar gevaarlijk waardoor als dieemoties dan komen als je in een relatiezit dan kan dat dus heel ergoverweldigend voelen omdat je totaalniet hebt geleerd om daarmee om te gaanof om die te verwerken op een op een.

andere mogelijkheid is dat je een ouderhebt gehad die overweldigend was dus dejuist veel te dichtbij kwam diemisschien constant over jouw grenzenheen gingdie niet voelde wat jij aanvoelde werdeen nodig had maar heel erg een eigenbeeld had van wat jij wél en niet moestdoen en dan is de vermijdendehechtingsstijl echt een manier om die opafstand te houdendan associeer je liefde met te veel enniet je grenzen aan kunnen geven.

allebei met overweldiging te maken maarop een hele andere manier zie je dan ookdoendus dat is hoe we vermijden en ging snelkan ontstaan en dat is ook hoebindingsangst is kan ontstaan dat datzorgt ervoor dat je denkt oké het isgewoon maar veiliger om me terug tetrekken om mijn eigen kleine vaak kleineeilandjewant anders is het gewoon teoverweldigend en ik kan dit ik kan ditniet aan.

verlatingsangst is een andere vormen het is goed om te weten wat hetverschil een beetje is dusverlatingsangst en bindingsangst enverbindings angst en de derde vorm zodatje meer dan compleet beeld krijgt enzoals ik zei vaak herken je wil iets inmisschien alle stijlen maar ik had heelerg dat ik wel delen herkennen vanverlatingsangst en bindingsangst maarabsoluut niet allemaalen alsof er iets miste en dat waswaardoor ik op een gegeven moment dag.

een derde soort angst er is ook eenderde onveilige hechting stijl duseigenlijk is het best logisch dat er ooknog een derde manier is om om te gaanmet relaties en dat is ver bindingsangstdus even het verschil tussenverlatingsangst en bindingsangst isverlatingsangst is echt de angst om deverbinding kwijt te raken om deconnectie kwijt te raken op het momentdat dat gebeurt heb jij het gevoel alsofje niet meer bestaat of mag bestaan totdat die ander weer open staat voor jou.

houdtbindingsangst in de kern is dus juistdiethe commitment en alles wat daar voor jegevoel bij komt de verantwoordelijkhedende druk de overweldiging vandan wel emoties dan wel wat mensen overje grenzen heen gaan dat wil je gewoonniet dus je neemt afstand en je lichaamschakelt uit dan heb je nog verbindingsangst en die is eigenlijk een soortcombi van verlatingsangst enbindingsangst maar het is ook echt wel.

gebeurt is dat je heel graag liefde wildus je wil eigenlijk wel graag in eenrelatie zitten waar iemand metbindingsangst dat bijvoorbeeld soms ofmisschien vaak wel niet wil om datgewoon te ingewikkeld isals je ver bindingsangst hebt dan wil jedat wel maar je bent tegelijkertijd ookbang om je helemaal over te gevenje bent bang voor de bron van liefde endat kan zorgen voor bijvoorbeeld twijfeldat kan zorgen voor twijfel gedachtenomdat je je zit in de relatie maar je.

dus creëer je ruimte en dat doe je heelvaak in je hoofd dusverbindings angst heeft symptomen vanvan de vermijdende hechtingsstijl dusvan bindingsangst in de zin dat je kanook helemaal je afsluiten en mix voelenmaar in plaats van dat je dan denktoh ik doe het is beter als ik alleen benkan zijn dat je dat wel eens denkt maardat is niet de kern gedachten de kerngedacht is voel ik wel genoeg moet ikniet meer voelen moet ik niet superverliefd zijn moet ik niet alleen maar.

je stukje vraag je zal de hele tijd afklopt dit wel zit dit wel goed en dat isdat is echt een typisch steken van verbindingsangst die vanuitgedesorganiseerd hechting cel komt en jekunt het filmpje over verbindings angstook zien hier in de omschrijving jebeneden staat ie sowieso maar daarin isdie dus ook echt wel anders danverlatingsangst en bindingsangst en hetis gewoon heel goed en fijn om alle driede verschillende te weten zodat als jemisschien wel al eerder wat hebt gehoord.

jezelf door een beetje in herkende maarniet helemaaldan weet je nu dat er nog een derde isdie aspecten heeft kenmerken heeft vandie andere tweemaar dan gaan we zijn een ander filmpjenog veel die popdus hoe kun je bindingsangst overwinnenwant daar weet dat wil ik echt even bijafsluiten want je kan dit absoluutoverwinnen het is het is geensoms hoor ik mensen hierover praten endan is het net alsof dit zo voor een.

leven je als je het eenmaal hebt als jebindingsangst en verlatingsangst ja dandan heb je dat voor de spelen enis zo ontzettend niet waar het is nietaltijd makkelijk om het te helenhet is niet een klein trucje of zo datzou fantastisch zijnmaar het is zo mogelijk het is zomogelijk en dat hoeft ook niet jaren enjaren en jaren te durenwe zijn ondertussen een heleboelmanieren om angst en de helehechtingsstijl te helen en het kan zijn.

psycholoog heb gepraat met je intherapie praattherapie heb gehad en datis echt heel erg fijn om te weten wat ergebeurd en het in een soort perspectiefte kunnen plaatsenmaar wat er soms mist is het fysieke dusals je merkt wel eens hebt gemerkt hoebindingsangst aangaat dat is echtbinnen no time daar kun je niet overnadenken het is geen bewuste keuze hetis gewoon een soort reflex het ligtopgeslagen in je lichaamdus dat is ook waar de oplossing zit en.

je dus kunt loslaten en wat ik hebgebruikt om het los te laten en wat echteen super krachtige methode is maarnogmaals niet de enige er zijn eenheleboel maar eens eerst eenemotional freedom techniques and dat ispepe en het ziet er heel gek uit het zehele gekke techniek maar wat het doet isdie angst respons eigenlijk loslaten endat zorgt ervoor dat je steeds minder enminder getriggerd bent tot dat het opeen gegeven moment en niet meer is enzeker voor bindingsangst is dat heel erg.

emoties te verwerken om emotiesüberhaupt toe te staankan evt je heel erg helpen om dat op eenveilige en fijne manier te doen zonderdat het mega overweldigend woord want jebent direct ook het aan het verwerkendus het houdt in dat je knoopt opbepaalde punten op je gezicht als je ernog nooit had gezien denk jewaarschijnlijk wat de wat is ditkan me heel goed voorstellende eerste keer dat ik het zacht om hetook heel raar toen heb ik het een jaar.

en niks mee gedaan waarvan ik nu denkjaar eerder was begonnen als ik hier eenjaar eerder af geweest dat was fijngeweest dus baat het niet dan schaadthet niet je kan het altijd gewoonstiekem zonder dat iemand het i denkeens uitproberen wat het precies is enhoe het werkt en een hele demonstratiekun je zien in dit filmpje wat is e enwaar het vooral om gaat bijbindingsangstis is controle eigenlijk is dat bij alleangsten zomer.

niet teveel wordt de controle op datiemand anders niet te dichtbij komten wanneer je daaraan gaat werkenwanneer dat los gaat laten metbijvoorbeeld evt dan zal je merken dathet echt zo veel makkelijker wordt omdie emoties toe te staan om zelfs inecht moeilijke momentenhelemaal in verbinding te kunnen blijvenstaan dus ik had bijvoorbeeldik had echt heel erg verbinding somsrichting bindingsangst dus ik had heelveel aspecten van bindingsangst en die.

praten mijn hele lichaamverdoofd en tegelijkertijd gespannen endat was op elk moment dat het ook maareen klein beetje fout leek te gaan nietgoed leek gegaan in mijn relatie metarjendan gebeurde dat en dan kon ik dus nietpraten en dat duurder dan soms echt 7dagen 5 dagen ik wist gewoon als ikgetriggerd werd van oké nou ik bengewoon de komende vijf dagen kan ik kanik niks ben ik super moe kan ik echtbijna niet normaal nadenken.

ik kon er niet door heen breken en nuben ik op het punt dat zelfs als we eensoort van ruzie hebben of of hij geeftmijn feedbackwat ik moeilijk vindt dan kan ik nogsteeds open blijvenik ben ik sla hem niet meer af ik bengewoon helemaal aanwezig ik kan bij ikkan gewoon blijven praten ik kan zelfsgewoon hele heldere dingen zeggen watook lang niet altijd zo wasdus je kunt het echt helemaal oplossenik heb al die symptomen die naam noemen.

99% van de tijd had heb ik nu helemaalniet meeren zo hoe meer je leert om je emotiestoe te staan door middel van even t dezijn echt hele goede techniek voor maarook om de controle los te latenhoe meer dit zal helen en dit zal nietalleen in je relaties heel veel verschilmaken maar in de rest van je leven wanthet is echt super interessant om ook tekijken waar je verder nog bindingsangstmee hebt of je het überhaupt eng vind omgrote projecten aan te gaan om echt te.

dromen achterna te gaan of merk je datje je dat soms wel doet maar dan op hetlaatste moment het toch saboteert ofdenkt o nee ja het is het ingewikkeld enmoeilijk laat maarwant al deze angsten hebben absoluut ookinvloed op andere gebieden in je levenbij de een meer dan bij de ander maar enhele en het oplossen hiervan is echtzo’n ontzettendomzet en de bevrijding het gun ik jeecht enormmocht je benieuwd zijn welke welke van.

hebt misschien hebt dan kun je de quizdoen die kun je hier om het in de in inde omschrijvingen ik hoop echt heel erg dat dit filmpjedie helderheid heeft gebracht en dat jejezelf nu weer wat beter begrijpt weetin ieder geval dat jij altijd alleliefde waard bent op elk moment opprecies zoals je nu bent

Bindingsangst en hoe je het herkent in relaties