Hqdefault 10.jpg

5 Redenen waarom relaties vroegtijdig uitgaan

als datingcoach spreek ik vaak metmensen waarvan een relatie net isuitgegaan of aan relatie net instukgelopen[Muziek][Applaus][Muziek]je m’n werk kom ik een aantal dingentegen waar relaties door stukloopt diemakkelijk te voorkomen zijn maar die ikkeer op keer zie gebeuren in relatiesdeze video geef ik je de vijf meestvoorkomende redenen die ik zie je mijn.

onnodig stukkende eerste reden is te vroeg te snel teveel willen in een relatiesimpelweg veel te snel gaan in eenrelatie en ik weet dat ik het al vakerheb gezegd in video’s dus misschien ookeen klein beetje een stokpaardje van mijsorry daarvoor maar ik vind het gewoonenorm zonder dat heel veeleen relatie die heel veel potentiehebben van mensen die heel goed bijelkaar passenstuk lopen simpelweg omdat ze teveel.

ontwikkelen dus dat wil zeggen veel tevroeg ik hou van je zeggen veel te vroegelkaar vertellen dat je elkaar verliefdvind veel te vroeg zes zeven dagen in deweek met elkaar doorbrengenveel te vroeg elkaar aan elkaarskinderen voorstellen vink helemaalernstig en al het soort dingen wordtallemaal gedaan onder het mom van hetvoelt goed je moet je hart volgen datsoort soortzweverige bijna smoesjes vooronverstandig gedrag want dat is het heel.

rationalisatie van onverstandig gedragwant mensen die te snel een relatieescaleren die na een maand met elkaarwillen gaan samenwonen ambt uit degevoel van verlaag volslagen romantieken volslagen verliefdheid dat doen dieweten ook wel dat het niet verstandig isaan het proberen ze verstandig teklinken door je aan te kijken en tezeggen ja je moet vooral je hart volgendit enorm zonder het is zoveel drukzetten op zo’n jongen relatie terwijl jeelkaar nog eigenlijk nauwelijks kent is.

elkaars rare gewoontes niet je weet nogniet goed hoe je met elkaar om moet gaanje kent elkaars communicatiestijlen nieter is een reden dat veel mensen hetrustiger aan doen in hun relatie en diereden is simpelweg omdat ze op diemanier de tijd hebben om elkaar rustente leren kennen op afstand van elkaar enals je elkaar nog maar net kent nietweten hoe de andere persoon werkt en danmet je andere persoon allerleiconflicten moet gaan oplossen enallerlei situaties handzame en.

levert problemen op samen zes dagen perweek met iemand op de bank gaan zittenen zou elkaar zes dagen per week zienals je dat met een wildvreemde dude dieje niet kent waar je niet weet wat ermaar voor gekke trekjes van die persoonzijn dat gaat gegarandeerd foutnatuurlijk iedereen krijgt een hekel aaneen persoon die die zeven dagen per weekachter elkaar ziet voor een jaar langdan gaat dat heel snel van dat kanalleen goed gaan als je eerst de tijdhebt genomen om rustig op afstand van.

leren begrijpen te leren om elkaar aante voelenen dan kan je de relatie verder brengenhetzelfde gaat met de relaties heelserieus maken heel snel want automatischzie je dat als je zo’n vloedgolf de enekant op dat je hebt dat je heel snelheel veel aan een ander persoon verteltik hou van je en ik vind fantastisch enlaten we wat toekomstplannen makenterwijl je die persoon op maar drie vierdeed kent bij wijze van spreken dan zieje automatisch haar vaker reflex achter.

oh mijn god we zijn we godsnaam aanbegonnenwat die persoon zegt juist veel harderterugdenkt dus dit is verreweg de nummereen reden waarom relaties vroegtijdiguitgaande dat is simpelweg wat mensen tesnel te hals over de kopserieus worden en niet gewoon rustig detijd nemen om elkaar te leren kennen opeen afstandje van elkaaren langzaam aan elkaar te wennen detweede reden dat relatie stuk lopen endit zie ik vooral veel bij jongere.

verwachtingen hebben van wat de relatieis vanals we eenmaal als er een relatie hebbendan gaat alles vanzelf dat is vaak zo’nziningevoerd door media bladen of tv seriesvanna als we eenmaal verkering hebben gaatalles vanzelf is alles makkelijk is hetiedere dag feestmaar zo werkt het simpelweg niet bijmannen zie je vaak dat ze nog deverwachting hebben dat het toch wel.

activiteit in een slaapkamer moet zijndan anders dan vinden ze dat ze nietgenoeg seks hebben of wat dan ooksoms verwachten jonge mensen ook nog welzo van als je een relatie het heb jenooit meer ruziehet gebeurt niet je hebt geen conflictenalles moet makkelijk gaan zeg maar demensen die beseffen dat de relatie nietiets is waar je iedere dag aan moetwerken wij iedere dag je best voor moetdoen waar je compromissen voor moetsluiten waarin je constant.

bij je partner om te kijken of jepartner gelukkig is in de huidigesituatie en of we er iets aan kunnenpassenzeg maar de mensen die niet snappen dateen relatie ook gewoon iets is datwerken soms dat ook niet altijd evenmakkelijk gaat die mensen die stukkenonrealistisch hoge eisen enverwachtingen hebben van een partner dieworden bijna direct teleurstelt en die gaan om hun partner verwijtdat die partner het niet goed genoeg.

relatie stuk en waarschijnlijk zijn derelatie nog een aantal keer achterelkaar stuk moeten lopen voordat eenpersoon beseft dat het niet altijdmogelijk is om een relatie te hebben metde perfecte partnerik ben tenslotte maar één figuur 3reageert je af op je partner dit ishelemaal niet gezond als mensen dit doenmaar het komt helaas wel heel veel volken met afreageren op je partner bedoelik dat als er iets waar je zelf nietlekker zit dat je niets is waarom je.

je vel zit of niet happy bent of dat hetniet goed met je gaatdat je automatisch dat gaat projecterenop een partner paar vrouw is ik heelvaak dat is dat ze onzekerheid is datals ze zich onzeker voelen over zichzelfen of onzeker voelen in de relatie datze dit af gaan reageren op hun partnerat zijn partner de schuld geven vanjij geeft mij niet genoeg complimentjesjij geeft mij niet genoeg validatiehet is jouw taak om ervoor te zorgen datik maar mooi zelfverzekerd gelukkig en.

letterlijk zogezegd natuurlijk met datdie onzekerheid reageren ze afval eenpartner waar man is het heel vaakboosheid en stress die zich uit inlukkig gedrag in both kortaf zijnnorth zijn of zelfs nog erger bij mannensteel vakervaak boosheid en stress die ze kwijtwillen daarnaast kan een paar partnerseen soort van gek ding zijn als zeongelukkig zijn over waar ze zelf zijnhun leven als een partners je ziet nietveel bevalt mij mensen die een beetje.

niet helemaal weten wat ze precieswillen die qua een leven dat ze denkenna ik heb mijn leven niet zo op als hetzou willen ik heb niet de relaties devriendschappen de de vakanties te reizenik ben niet zo succesvol als dat ik ooithad gedroomdik weet niet ik ben niet tevreden metmijn leven en dan automatisch gaan zedat gevoel van ontevredenheid projecteerop hun partner dan denken zeprobleem dat ik heb is dat ik niet eengoede partner signaal volop menselijk.

gaan projecteren op de relatieze daar altijd belangrijk om te kijkendat wanneer je ontevreden bent over jepartner of je relatie om altijd tekijken of het wel daadwerkelijk aan diepartner en aan die relatie ligt of dater iets anders is wat je af reageert opje partner op het momentde vierde reden waardoor relatiesheel snel en heel pril als te kunnenlopenis wanneer beide partners niet hebbennagedacht over de toekomst en dit is.

perse ernstig dat die relaties omdat zedat soort momenten stuk lopen maar hetgebeurt wel van tijd tot tijd al tweemensen elkaar ontmoeten en dat eenaantal gesprekken nooit gevoerd wordeneen aantal gesprekken kunnen zijn overwat wil je met de toekomst maar wil jewonen in de toekomst bijvoorbeeld de eendie zegt nou ik wil persé op dat mijnkinderen opgroeien in de grote stadeen ander persoon zegt ik wil per se datmijn kinderen opgroeienop het platteland want daar heb ik mijn.

familie wonen het cetera et ceteravragen als we willen we überhauptkinderen ja of nee als we kinderenkrijgen wie gaat voor de kinderen zorgenhoe gaan we gaan we dat doen wie gaatthuis blijven of gaan we iets met ietsdoen met een crash of wat dan ooksimpelweg de belangrijke vraag van hetleven’ soort van de toekomst plannen enje toekomst die je voor je ziet met eenpartner als je dat niet bespreekt meteen partner dat dat onderwerpsystematisch vermijd dan kan het heel.

gaten dat mensen het dolgelukkigmisschien met elkaar relatie aangaan enhet een paar jaar heel leuk kunnenhebben totdat op gegeven moment dit aanhet licht komtdat zou ik heel zonde en ik op zich ikvind niet echt dat zijn relatie datmoment stuk gaat want ik vindbijvoorbeeld met dingen als eenkinderwensof eigenlijk gewoon algemeen dingen dievoor jou fundamenteel belangrijk zijn omgelukkig te worden die wil je nooit.

partner compromissen sluiten is eenmaar ongelukkig zijn in ruil voor hethebben van een partner is een tweede endat tot dat is absoluut niet de goedplan dus dit is meer een ding van ik ziedat veel relatie stuk lopen omdat mensendit niet bespreken maar mijn advies zouzijn om als jeen een prille jonge relatie zit of alsje iemand leert kennen om dat soortdingen wel met elkaar te besprekenhij bedoelt niet mee op de eerste dateen eisen lijstje tafel gooien van wat.

per vind ik haar beginnen moet passendat bedoel ik niet ik bedoel meer vanals je denkt hey dit word echt serieusbespreekt met elkaar jullie plannenjullie droom van jullie de toekomst dieje voor je ziet en kijk of die anderepersoon erbij past zo niet zorg dan nietdat je terechtkomt is een relatiewaarbij je de enige optie is ofwel bijdie persoon blijveneen ongelukkig worden ofwel de relatiepijnigenen de vijfde en laatste reden is.

wensen en verwachtingen dit zie ik heelveel gebeuren relaties en met ziek totheel veel conflicten leiden en dat isdat partners van een partner dingenverwachten of dingen mensen graag zoudenwillen maar dit niet krijgen van hunpartner simpelweg omdat ze dit nietcommuniceren vrouwen die hebben vaak eensoort iets geks waarbij is eigenlijkverwachten dat hun man hun gedachten zoumoeten kunnen lezen vanals ik tegen hem zeggen ik zou graagwillen dat je wat attent er bent een.

willen dat je wat attent er bentdus kan je wat attent te zijn of kan jewat romantische zijn maar om nietomschrijven wat dat dan betekentterwijl als je daadwerkelijk tegen deman zegt nee ik zou graag willen dat jeaf en toe een keer een bloemetje voormij meeneemt of beter nog ik zou graagwillen dat je een keer in de week eenbloemetje voor mijn meeneemt dat eenbundle dat men denkt oh nou dat is nietzo veel moeitedat kan ik wel doen maar als je tegen.

wat attente bent dan denkt hij misschienna misschien moet ik af en toe eens eenkeer mijnmijn broodbordje in de vaatwasserstoppen nadat ik het heb gegeten ofmisschien moet ik een keer de wc brilomlaag doen na het plassende hij kan daar van alles bij denken enje ziet heel vaak in relaties datpartners niet naar elkaar uitspreken watze precies van die andere partnerverwachten vaak omdat ze vinden dat diepartner dat wel zou aan moeten voelen.

als die partner echt om hun gaf dan zoudie partner fel puntje puntje puntjevaak ook een beetje vanuit het idee vandat de partner net zo zou zijn als zijzelf vanik zou een situatie zo reageren maar hijreageert op een andere manierdus dan zal het wel betekenen dat hijniet om aangeeft dat hij mij nietbelangrijk vindt dat hij de relatie nietbelangrijk vindt dat hij ons gezin nietbelangrijk vindtetcetera etcetera etcetera dat is altijd.

en je hebt frustraties met je partnerover dingen die hij doetprobeer na te denken wat de specifiekeacties zijn die je graag zou willen dievan hem verwachtprobeer om uit te leggen ik zou het zofijn vinden als je dit doet en probeerdan woorden te vermijden als ietsjevaker ietsje meer ietsje beternee wees heel duidelijk wees heelspecifiek ik zou het op prijs stellenals jij ‘s avonds de afwas doet dat iseen stuk beter dan zou je wat meer.

kans heel grootdan hij niet begrijpt waar het over hebwees specifiek wees duidelijk als jeiets wil en dat kan een enormehoeveelheid frustratie en ellende in jerelatie besparennou dat was het 5 redenen relatiesvroegtijdig stuk lopen lekker theeprimaire de video wel weer trouwens ikbeloof je dat de volgende video ietsjevrolijker zal zijn maar het is goedaltijd om te weten waar de valkuilenzijn en hoe je ze kan vermijden als je.

alsjeblieft op het kanaalik upload namelijk wekelijks nieuwevideo’s met tips en adviezen over mannendating en relatiesals je we geen onbekend bent met mij gadan naar www.manslut.nl en leer hetbelangrijkste aspect voor een man dat ervoor zorgt dat hij verliefd wordt enverblijft op een vrouwje kan het mannengeheim downloaden doornaar www punt mannengeheim punt nl tegaan en je aan te meldenen druk op de vind ik leuk’ knop of laat.

simpelweg geef mijn teken van levens datik niet het idee heb dat ik hier in demiddle of nowhere tegen niks en niemandstaat te praten niemand op mij reagerenik eigenlijk een beetje mijn tijdverdoen en en dat zou ontzettend zondezijneven serieus clint ontzettend leuk omvan je te horen wat je bezig houdt waarje mee zit wat de dingen zijn waarvan jedenkt dat ik een nieuwe video over zoumoeten maken of wat de vragen zijn waarje op dit moment mee worstel dus laat.

ik leuk’ knop en dan zie ik je devolgende keerin[Muziek]

5 Redenen waarom relaties vroegtijdig uitgaan